اهداف مجموعه 

 1. اعتقاد و التزام عملی به فرامین اسلامی ، با عنایت به مکتب اهل بیت ، در سایه نظام جمهوری اسلامی ایران. 
 2. احترام به کرامت انسانی همکاران ، دانش آموزان و اولیا و توجه به رشد همه جانبه خود و ایشان .
 3. ایجاد مکانی که کانون مناسبات گرم عاطفی و روابط متقابل انسانی و به منزله یک ارگان زنده و پویای تعلیم و تربیتی باشد. 
 4. تعلیم و تربیت دخترانی مومن ، متعهد و متخصص برای اداره جامعه اسلامی فردا ، با بهره گیری از اشکال مختلف تفکر و سبک های نوین یادگیری و استفاده از فن آوری های نو در آموزش و پرورش.
 5. استفاده از روش های نوین تربیتی ( غیرمستقیم و نمادین ) سازگار با عصر جدید در تربیت دانش آموزانمان.
 6. پیوسته به چگونه یاد گرفتن و چگونه یاد دادن بیاندیشیم و هرگز چیزی را به اجبار به دانش آموزان یاد ندهیم؛ بلکه شوق یادگیری را در آن ها زنده کنیم .
 7. همواره به ارزشیابی کیفی و تکوینی خود و دانش آموزان توجه خاص داشته باشیم.
 8. فرآیندهای فعل پذیری آموزشی و پرورشی را به فرآیند فعال ، انجماد و خشکی را به انعطاف  پذیری و سلسله مراتب عمودی را به همکاری افقی مبدل سازیم.
 9. فهمیدن مطالب درس از طریق تفکر ، آزمایش ، بحث و استدلال و نیل به شکوفایی.
 10. یادگیری روش تحقیق و انجام پروژه های علمی و پژوهشی در دروس مختلف.
 11. شرکت در المپیاد ها و مسابقات علمی ، فرهنگی ، مذهبی ، هنری و ورزشی در سطح مدرسه ، منطقه ، استان و کشور .